Digitalt Veikart for BAE gir et samlet strategisk bilde av hvordan digitalisering skal bidra til å nå bedriftens eller organisasjonens visjoner og mål.

Det beskriver hvordan nye eller forbedrede produkter/tjenester, med en definert effekt, bringer oss nærmere visjonen, samt hvilke sentrale digitale og ikke-digitale muliggjørere som kreves. Innholdselementene i et visuelt teknologi-veikart vises i figuren under.

effektiv

Effektiv, relevant og inspirerende

Dette sier en fornøyd administrerende direktør Hilde Herud i Norgips som har gjennomført hele opplegget.

– Work-shopen fungerte svært godt. Gjennomføringen var effektiv, relevant og inspirerende. Ikke bare var det en god balanse mellom små, lokale digitale prosjekter og næringens felles utfordringer. Vi fikk også strukturert noen av våre digitale prosjekter, ble utfordret og oppfordret til å tenke samarbeid på tvers av næringen. Men kanskje enda viktigere; vi fikk staket ut en kurs for vårt videre arbeid med «digitalt veikart». Dette er et opplegg jeg kan anbefale på det varmeste til alle, avslutter Herud.

Produkter

Produkt-p1

PRODUKT P1

Funksjonelle digitale byggeplasser med virtuell bygging som effektiviserer og øker produktiviteten i planlegging, prosjektering, utførelse og leveranse av bygg- og anleggsprosjekter.

Produkt-p2

PRODUKT P2

Funksjonelle digitale tvillinger som effektiviserer og øker produktiviteten i bruk, drift og avhending av bygg- og anleggsprosjekter.
For at BAE-næringen skal kunne levere disse produktene vil det være behov for tiltak innenfor mange områder, som standardutvikling, etablering av digital infrastruktur, kompetanseutvikling, sertifiseringsordninger av kompetanse, kontraktsformer, nye digitale verktøy og samarbeidsmodeller.

Muliggjørere (eller forutsetninger)

I det digitale veikartet har vi trukket ut det som oppleves som de viktigste muliggjørerne på kort sikt:

M1

Muliggjører M1: Etablere en samlende digital plattform (digital infrastruktur) med felleskomponenter for bygg- og anleggsprosjekter. Denne vil muliggjøre rask mobilisering av prosjekter hvor ingen tid går til spille for å sikre sømløs informasjonsflyt med de nye aktørene som skal samspille i prosjektet. Den digitale plattformen ligger klar når prosjektet starter uavhengig av hvem som får jobben og verdiskapning skjer i et verdinettverk.

Muliggjører M2: Etablere standarder for effektiv informasjonsforvaltning i prosjekt og forvaltning, som klargjør beslutningspunkter og hvordan beslutningsinformasjon skapes, flyter, anvendes og lagres. Standardene bevisstgjør byggeiere/byggherrer om viktigheten av å stille klare krav til informasjonsleveransene som skal støtte beslutningsprosessene.

M3

Muliggjører M3: Etablere plan for kompetanseutvikling både i bredde og spiss. Alle utdanningsinstitusjoner må ha et felles fag omkring digitalisering slik at dagens nyutdannede bringer med seg fersk digitaliseringskompetanse inn i bedriftene, og at de også bringer med seg den strategiske digitalt veikart-tenkningen. Det må også skapes mekanismer for bred kompetanseutvikling i næringen. Digital kunnskap og ferdigheter er i kartleggingsarbeidet identifisert som kanskje den største utfordringen for å få til en heldigitalisering av BAE-næringen.

M4

Muliggjører M4: Etablere gevinstrealiseringsarenaer hvor det gjennomføres sandkasser og pilotprosjekter for BAE-næringen. Her kan tilgjengelige løsninger tas i bruk og praktiske informasjonslogistikk-problemer løses raskt av dedikerte problemeiere, problemløsere, programutviklere og integrasjonseksperter. På sikt bør det også etableres mer omfattende bedriftsutviklingsprogram for digitalisering med fokus på anvendelse av digitale løsninger og utvikling av nye digitale forretningsmodeller for å høste gevinster.