Print Friendly, PDF & Email
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | a | b | c | d | e | f | g | i | l | n | o | p | r | s | t | v | x | Å

19650 -  ISO 19650 er buildingSMART-standarder basert på de engelske 1192 standardene for informasjonsressursforvaltning i bygg og anleggsprosjekter.
3D modell -  Three-dimensional geometry
4D modell -  Construction sequencing information
5D modell -  Cost information
- Synonyms: 5D
6D Modell -  Project lifecycle information
- Synonyms: 6D
ADO -  Actual Digital Questions
- Synonyms: Actual Digital Questions
ÅpenBIM -  ÅpenBIM er basert på de åpne standarder for dataformatet IFC (bS Datamodell), med støtte IDM (bS Prosess) og bSDD (bS Dataordbok). Se https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim
B-Link -  B-Link (tidligere IFD SignOn) er byggenæringens oppslagsverk for produktinformasjon på tvers av flere bransjer. Med B-Link får du tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon som kreves innen bygg, elektro og VA/VVS. Se http://b-link.no/
BCF -  BIM Collaboration Format. See
  1. www.designingbuildings.co.uk/wiki/
 
BIM-komponent -  En komponent er en del av et objekt, eks. stender i en vegg - som inngår i den overordnede modellen (BIM'en). Komponenten har geometriske mål og egenskaper hvor verdiene kan akkumuleres for bygget. Leverandører har utviklet BIM-komponenter og -objekter f.eks. DDS, Moelven mfl. som kan legges inn i en overordnet bygningsmodell dersom formatene er kompatible, eks. i IFC-formatet for ÅpenBIM. .rfa er det proprietære dataformatet til modelleringsverktøyet Revit (Autodesk) og .gld er ArchiCAD's filformat.
bS Datamodell -  buildingSMART Datamodell er et filformat, kalt IFC (Industry Foundation Classes), som gjør at aktørene i byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. Se https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-datamodell
bS Dataordbok -  buildingSMART Dataordbok (tidligere kalt IFD Library, (International Framework for Data Dictionarys)) gir grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM slik at alle modeller tolkes entydig av aktører og forhandlere. buildingSMART Dataordbok automatiserer og effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDV dokumentasjon. Se https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-dataordbok
bS Prosess -  buildingSMART Prosess (tidligere kalt IDM, Information Delivery Manual) er en standardisert prosess og leveranse spesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i prosjekter. Se https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-prosess
bSDD -  buildingSMART data dictionary. Se bS Dataordbok
bSN -  buildingSMART Norge. Se https://buildingsmart.no/bs-norge
bSNP -  bSNP (norske prosessveiledninger). Se https://buildingsmart.no/bs-guiden/prosessveiledninger Kommentarerhttps://verdinettverk.no/blog/explandict/bsnp/
- Synonyms: prosessveiledninger
bygginformasjonhåndtering - 
bygginformasjonhåndtering -  Håndtering av den potensielt store mengden informasjon som skapes i modelleringsprosessen, og lagres i modeller eller tilknyttede databaser. Temaet kan overordnet relateres til bSN Prosess og Master Information Delivery Plan fra NBS i England.
CAD -  Computer Aided Construction. CAD-verktøy brukes til å modellere bygg og bygningsdeler, eks. i IFC-formatet (ÅpenBIM).
CAM -  Computer-aided Manufacturing. CAM er bruken av software til å styre maskinvare for eks. trevareproduksjon. Dersom CAM-verktøy kan styres av BIM-data, vil dette øke industrialiseringsmulighetene for bygg.
CEN/TC 442 -  Europeisk standard for ÅpenBIM. Se https://buildingsmart.no/nyhetsbrev/2015-09/enstemmig-valgt-til-a-lede-centc-442-bim og https://buildingsmart.no/nyhetsbrev/2016-12/apenbim-har-blitt-norsk-standard.
COBie -  Construction Operations Building Information Exchange. "Nedstrippet" versjon av IFC uten geometriske data. Se https://en.wikipedia.org/wiki/COBie.
Code igniter -  This is code igniter MVC structure
DWG -  Dataformat for 2D CAD-programmet AutoCAD fra Autodesk.
EDI -  Electronic data interchange eller Elektroniske datautveksling. Betegnelse for elektronisk forretningsdrift. Se https://snl.no/EDI. Ny standard for datautveksling av bl.a. ordre, bekreftelse og faktura innen bygg har betegnelsen NeB Supply og muliggjør bruk av BIM-data inn i forretningssystemene, eks. egenskaper, leveringssted m.m. Se http://www.bygg.no/article/1313427
ETIM -  ETIM er en internasjonal begrepsstruktur opprinnelig laget for tekniske produkter. Klassifiseringssystem for egenskaper. Forvaltes i Norge av Byggtjeneste. Kobles 1:1 med bSDD. Se http://etim-norge.no. Kommentererhttps://verdinettverk.no/blog/explandict/etim/
FDV -  FDV, FDVU, FDVUPS; Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Potensiale, Service Gjeldende standard: NS3454:2010. Ny versjon er under utvikling. Dokumentasjonskrav som skal inneholde data til brukernes drifts- og vedlikeholdssystem. FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse eller nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Se https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/ordutrykkef.pdf Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/fdv/  
forvalter -  se https://buildingsmart.no/bs-guiden/forvalter
GDL -  .gdl er det proprietære dataformatet til modelleringsverktøyet ArchiCAD's.  Se http://www.graphisoft.com/downloads/parametric_objects.html
goBIM -  Programvareprodukt for produktdata fra coBuilder as. Se http://gobim.no/.
GUID -  GUID (Global Unique Identificator) er en unik global "identifikator" knyttet opp mot hver eneste forekomst av et objekt som er i bSDD Dataordbok (IFD).  Se https://buildingsmart.no/article241.html og objektID.
GUID -  Globally Unique Identifier (GUID) er en unik kode for hvert eneste IFC-objekt (i verden).
ICE -  Integrated Concurrent Engineering. Type fysisk byggemøte med rik visualiseringstøtte - også kalt BigRoom/WarRoom - med store berøringsskjermer, evnt. 3D CAVE. Flere fag og roller samt evnt. bruker deltar. Målet er å diskutere og løse komplekse problemstillinger der og da hvor alle involverte/ansvarlige fag er tilstede. Kommentarer: https://verdinettverk.no/?post_type=explandict&p=2665&preview=true
IDM -  Se bS Prosess
IFC -  se bS Datamodell
IFC2x3 -  Forrige versjon av IFC-formatet. Se http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/
IFC2x4 - 
IFC4 -  Siste versjon av IFC-formatet. Se http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/
ifcXML - 
  1. IFC-datafil eksport i xml-format
  2. www.designingbuildings.co.uk/wiki/
IFD -  Se bS Dataordbok
IoT -  Internet of Things. Lavere priser på sensorer og internetteknologi som RFID, sammen med økt bruk av skytjenester bidrar økende oppkobling av biler, hvitevarer, etc. til internett. Se https://no.wikipedia.org/wiki/Tingenes_internett. I bygg er trenden økt, automatisert styring av systemer basert intelligent tolking av registrerte energidata etc..
LCA -  Life Cycle Analyses - livssyklusanalyse. LCA-analyse av produksjonslinjen for en byggevare er en forutsetning for å utarbeide an miljødeklarasjon (EPD). Se https://no.wikipedia.org/wiki/Livssyklusanalyse og http://www.lccforum.no/2011/10/bim%E2%80%90baserte-lca-modeller-en-l%C3%B8sning-for-bygninger-spennende-msc-oppgave-av-tobin-rist/ Standarder:  Relevante verktøy fra BIM Verktøybase: Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/lca/
LCC -  Life Cycle Costs. Livsløpskostnader. Se http://www.lccforum.no/arbeidsomrader/bim/. LCC kan sees i sammheng med økt fokus på bruk av Best value procurement (BVP) i anskaffelser (https://www.anskaffelser.no/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/temaer-bae/best-value-procurement-bvp). Relevante standarder: Relevante verktøy fra BIM Verktøybase: Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/lcc/
NeB -  NeB Supply Material. Norsk/svensk standard for EDI og handelsmeldinger innen byggenæringene. Standard for EDI og handelsmeldinger innen byggenæringene som muliggjør bruk av BIM-data i forretningssystemer, eks. egenskaper, leveringsinformasjon m.m. Se http://www.bygg.no/article/1313427.
NEB Supply Material -  Ny standard for handelsmeldinger som kan inneholde bl.a. byggevarens egenskaper. Forvaltes av VIRKE. Sjekk om dine data er kompatibel her.
Neste Steg -  Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggets kjerneprosesser i alle steg – fra vugge til grav. Se http://www.bygg21.no/no/resultater/fasenormen-neste-steg/
NOBB -  Norsk Byggevarebase. NOBB.no er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon, og leverandørenes vindu ut mot markedet. Her kan du enkelt søke frem informasjon om den enkelte vare med produktdokumentasjon, egenskaper m.m..
NS3420 -  NS3420 (Norsk Standard) utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.
objektID -  En objektID er et unikt nummer/kode som identifiserer objektet i et byggeprosjekt. Hvert rom i et bygg har sin en egen objektID, samtidig som hver vegg og hver bestanddel i veggen har sin egne, unike objektID.  Se eks. s. 72 i Statsbyggs BIM-manual og http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/get-started/ifc-guid. Ulike programvarer, eks. Revit, ArchiCAD og standarder (IFC) har sin egen syntaks eller regler på hvordan en objekter merkes og klassifiseres. ÅpenBIM krever at bygningsmodellene klassifisere med NS 8360-koder.
parametrisk -  IFC-formatet er klartgjort for parametriske modeller/objekter. Dette betyr formeldrevet geometri hvor objektet ‘utvider’ seg etter behov, dvs. hvis en forlenger en mursteinsvegg 2 meter i et modelleringsverktøy som støtter parametriske modeller/objekter, så rekalkulerer programmet antall mursteiner som går med til veggen. Se http://www.buildingsmart-tech.org/future/old/ifc-future-extensions/project-proposals/pa-1-parametric
PDT -  En Product Data Template (PDT) er en måte å presentere produktegenskaper på, dvs. ulike skjema for ulike formål og produkttyper.
PIM -  En PIM kan være Product Information Management eller Project Information Model. Product Information Management er som regel en måte å forvalte en database med produktinformasjon med fysiske og andre egenskaper for produkter fra en produsent eller leverandør. Dersom sentrale data i bedriftens PIM er strukturert ihht eks. IFC-standarden, så er det enklere for bedriften å oppdatere standardiserte, felles produktdatabaser som NOBB etc.
ProductInfoX -  Tjeneste fra coBuilder as. Automatisert innsamling og distirbusjon av produktdokumentasjon for byggeprosjektets livssyklus. Se http://www.cobuilder.no/produkter/productxchange/
propertyset -  Propertyset er definerte typer egenskaper for en komponent, objekt eller definert bygningsdel.  IFC2x3 har xxx PSD'er (Property Set Definitions), men IFC4 har xxx PSD'er, dvs. flere typer informasjon knyttet til objektet, eks. logistikkdata for levering etc. Se http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/pset-releases/psd-for-ifc4/psd-for-ifc4-summary
rådgiver -  se https://buildingsmart.no/bs-guiden/radgiver
RFA -  .rfa er det proprietære dataformatet til modelleringsverktøyet Revit (Autodesk).
RFID -  RadioFrekvensIdentifikasjon. En RFID-brikke kan brukes til å identifisere bl.a. bygningskomponenter. Brukes bl.a. av nytt sykehus i Vestfold (se http://tonsbergprosjektet.no/vekk-med-papirtegninger-nesten/#more-2297). Se https://no.wikipedia.org/wiki/Radiofrekvensidentifikasjon.   Diskusjon: https://verdinettverk.no/blog/explandict/rfid/  
RI -  Rådgivende ingeniør, se https://buildingsmart.no/bs-guiden/radgiver
RLO/RLOM -  Real Life Object Mapping. RLOM skal eliminere tvil om hvordan objekttyper skal kobles til IFC modellen. Det reduserer usikkerhet og øker effektivitet. RLOM er et godt verktøy når man skal sikre seg at programvare eksporterer til riktig IFC klasse. Se https://buildingsmart.no/bs-guiden/definisjoner. Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/rlo/
STL -  Stereolithography. Filformat for overflategeometri. Brukes til bl.a. 3D-print. Se https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format). Kommentarerhttps://verdinettverk.no/blog/explandict/stl/
TFM -  Tverrfaglig merkesystem. TFM beskriver hvordan bygningsdeler og tekniske installasjoner innen bygg og anlegg skal identifiseres, systematiseres og merkes. Basert på NS3451. Utviklet av og brukes av Statsbygg m.fl.- se link. Kommentarerhttps://verdinettverk.no/blog/explandict/tfm/
VDC -  Virtual Design and Construction. Et rammeverk for optimale byggeprosesser hvor arbeidsmetodikk, involverende planlegging, verdioptimalisering og BIM inngår. Prof. Martin Fischer (Stanford) mener gjennomgående bruk av VDC kan halvere byggekostnadene (https://www.tu.no/artikler/tror-byggeprisen-kan-halveres/233034).
Vilma -  Svensk standard for artikkelinformasjon for byggevarer. Se http://www2.finfo.se/branschen/var-branschstandard/ og http://www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/
VR -  Virtual Reality, dvs. man beveger seg inn i en datamodell med lukkede VR-briller eller i en 3D Cave med åpne 3D-briller. Kommentarer: https://verdinettverk.no/blog/explandict/vr/
xml -  eXtensible markup language. Et format for utveksling av data mellom systemer. Hver verdi har en referanse til et feltnavn slik at datasystemer kan se hvor verdien hører til. Se  https://no.wikipedia.org/wiki/XML