Fredag 20. oktober 10:00 til 15:00 (Digital Arena - hall E)

Digitalisering av veiprosjekter anno 2017 – 2025

Hva kan eiendom og bygg lære av ANLEGG/VEI?

I samarbeid med

BA Nettverket

Bygg Reis Deg 2017 (BRD17) ønsker å bidra til økt fokus på digitalisering av i lys av norsk BAE-næringens Digitale Veikart 2025. BRD17 ønsker å være et norsk byggemøte for å løse bransjeutfordringer og Nye Veier har satt ambisiøse digitale mål for sine siste prosjekter.

Hovedtanken i Digitalt Veikart 2025 er at gjennom digitalisering vil en rekke arbeidsprosesser i dagens bygg, anlegg og eiendom konvergere mot et felles multiplum. Det betyr at det etter hvert blir viktig å omforene Bygg, Anlegg og Eiendom slik at en bryter ned dagens siloer og får en større felles basis gjennom flere delte standarder, felles digitale verktøy og delte prosjektgjennomføringsmodeller. Slogan for BAE-næringens Digitale Veikart 2025 er derfor «digitalisere sammen».

For å få dette til må vi skape arenaer for å lære på tvers av sektorene bygg, anlegg og eiendom i BAE-næringen.

Påmelding del 1. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.

Påmelding del 2. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.


Lenkede ord er koblet til BIM Begrepsbase eller registreringer i BIM Verktøybase (begge er i beta-versjoner)


Formålet med temaseminaret er å belyse status i dag og høre ulike aktører i veiprosjekter reflektere litt om hvor de tror utviklingen vil gå frem mot 2025, og dermed si noe om hvordan det digitale veikartet kan eller bør se ut. Seminaret skal være til inspirasjon for vei-sektoren men også for bygg– og eiendoms-sektorene.

Vi har fått med oss mange ulike aktører fra veiprosjekter; både representanter for byggherrer, entreprenører, rådgivere, løsningsleverandører og nettverksorganisasjoner i sektoren slik at vi har en bredde av erfaringer fra digitalisering av veiprosjekter.

De ulike aktørene har fått 3 hovedspørsmål/tema å adressere;

a) Digitale prosjekterfaringer og lavthengende frukter
Hva er det alle veiprosjekter i prinsippet bør gjøre digitalt i dag, og hvor det er beste praksis eller er iferd med å bli etablert. Dette illustrert med enkle prosjekteksempler.

b) Informasjonsflaskehalser og digitale smertepunkt
Informasjon driver beslutninger og handlinger, en INFORMASJONSFLASKEHALS beskriver manglende eller begrenset tilgang på informasjon i dagens beslutningsprosesser. Det betegner f.eks. et sted i prosessen hvor vi sliter med å få tilgang til riktig informasjon, i riktig mengde, på riktig format og rettidig (dårlig informasjonslogistikk) og som dermed skaper friksjon og forsinker beslutningsprosessene eller standarder som mangler og vanskeliggjør informasjonsutveksling
Et DIGITALT SMERTEPUNKT er en svakhet eller mangel ved dagens digitale løsninger, som skaper utfordringer på tid, kost, kvalitet eller bærekraft (økonomi, samfunn eller miljø). Betegner f.eks. et program som mangler en funksjon, en kobling mellom 2 programmer som mangler, vansker med å få overført informasjon mellom ulike programmer, en kobling eller et overføringsformat som ikke virker... Tanken her er at de ulike aktørene lister opp hva de opplever som de viktigste informasjonsflaskehalser og digitale smertepunkt i dagens veiprosjekter. I innledning på temaseminaret vil vi også gjennomgå noen funn på dette området som BRD17 og NV har avdekket gjennom en felles dialog og workshop.

c) Digital strategi/Digitalt veikart
På dette punktet utfordrer vi de ulike aktørene til å gni litt på krystallkulen og si noe om hvor de tror utviklingen vil gå om 3 mnd, 6 mnd, 1 år, 2 år, 3-5 år og hvor de ønsker at den skal gå og hvordan de ønsker å forholde seg til denne. De er også utfordret på å se litt på BAE-næringens digitale veikart 2025 og se hvilken drahjelp de eventuelt kan få av dette, eventuelt hvilke krav veisektoren bør fremme til det.


Del 1 (S1-C1): kl. 10:00-12:30 Byggherrene stiller ambisiøse BIM nivå 3 krav i prosjekter.

Hvordan reagerer entreprenører og rådgivere? 

Påmelding her. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.

Dagens vei prosjekter har kanskje noen av de mest ambisiøse digitale strategiene i norsk BAE-næring - level 3 eller nivå 3 BIM og det er entusiasme i næringen over at det stilles krav.

Vi starter med en TEMA introduksjon ved Bård Krogshus og Lars Chr Christensen, og de forteller også om noen informasjonsflaskehalser og digitale smertepunkt i veiprosjekter de har identifisert gjennom et lite samarbeidsprosjekt mellom BRD'17 og Nye Veier.

Så vil følgende aktører adresse de 3 hovedspørsmålene;

  • Byggherre; Jane Bordal fra Statens Vegvesen og Per Qvalben fra Nye Veier
  • Entreprenør; Tom Paulsen fra Veidekke og Trond Eric Slettum fra Hæhre Entreprenør
  • Rådgiver; Terje Glad fra Sweco, Gjermund Dahl fra Norconsult og Torbjørn Tveiten fra Vianova Plan og trafikk

Del 2 (S1-C2): kl. 13:00-14:30 Byggherrene stiller ambisiøse BIM nivå 3 krav i prosjekter.

Hvordan reagerer løsningsleverandørene og nettverksorganisasjonene? 

Påmelding her. Bruk kode DA2017 for gratis adgang.

Dagens vei prosjekter har kanskje noen av de mest ambisiøse digitale strategiene i norsk BAE-næring - level 3 eller nivå 3 BIM og det er entusiasme i næringen over at det stilles slike krav.

Følgende aktører vil adresse de 3 hovedspørsmålene;

  • Løsningsleverandør; Jan Erik Hoel fra Trimble og Magnus Tandberg fra Powel
  • Så vil nettverksorganisasjonene representert ved Inger Hokstad fra BA-nettverk og Sigve Pettersen og Anstein Skinnarland fra buildingSMART Norge presentere sitt perspektiv på pågående vei relaterte prosjekter og reflektere litt over BAE-næringens digitale veikart 2025.

Det hele avsluttes med en paneldebatt ledet av Lars Chr Christensen hvor alle presentørene diskuterer om "Hvordan vi kan sikre gode informasjonsleveranser i veiprosjekter som både gir byggherre og entreprenører det de trenger for å ta smarte beslutninger raskere, og som skaper bedre og billigere veier!" på kort og lang sikt.

Etter seminaret: